Statut

POLITIČKE STRANKE

                                                                                                                                                                                                                                                     2549

NN broj: 134/2014. od 17. studenog 2014.

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj: 76/93, 111/96, 164/98, 36/01) i odlukama 3. Sabora Gospodarske stranke od 7. rujna 2014. godine, 3. Sabor Gospodarske stranke, 7. rujna 2014. godine, usvaja i donosi

STATUT GOSPODARSKE STRANKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Na temelju Odluka osnivačkog Sabora Gospodarske stranke od 26. veljače 2006. godine, osnovana je Gospodarska stranka.

1) Gospodarska stranka jest politička Stranka koja se zalaže za unaprjeđenje i snažno hrvatsko gospodarstvo, širenje konkurentnosti, uvođenje novih tehnologija, za bogatu i pravednu Republiku Hrvatsku utemeljenu na moralnim i duhovnim vrednotama, za Republiku Hrvatsku kao ekološku oazu Europe, za zaustavljanje rasprodaje hrvatske imovine, za nove političare s novim idejama i jasnom vizijom, za važnu ulogu Mladih u društvu, za ulazak u europsku uniju sukladno rezultatima referenduma, za bolji položaj umirovljenika i hrvatskih branitelja, te svih slojeva društva; posebno osoba s invaliditetom, kojima je opća pomoć i potpora najpotrebnija, za nesebičnu potporu i suradnju sa Hrvatima u BiH i u iseljeništvu.

2) Djelovanje Stranke zasniva se na Programu Stranke, temeljnim načelima, Statutu Stranke i drugim pravnim aktima koje donose nadležna tijela Stranke.

Članak 2.

1) Gospodarska Stranka je politička Stranka svih državljana Republike Hrvatske u zemlji i u inozemstvu, bez obzira na bilo koju vrstu pripadnosti, koji prihvaćaju boljitak života na osnovama rada, unaprjeđenje gospodarstva; njen Statut, Program, politiku Stranke i odluke većine svih tijela Stranke.

2) Brine se za očuvanje samostalne, slobodne i nedjeljive Republike Hrvatske, istinsku demokraciju u pravnoj državi s nesebičnom brigom za ljudsko dostojanstvo, vodeći brigu o sreći i blagostanju svakog čovjeka, bez obzira na njegovu socijalnu, društvenu, nacionalnu i vjersku pripadnost.

Članak 3.

1) Naziv stranke je Gospodarska stranka, u daljnjem tekstu Stranka.

2) Skraćeni naziv Stranke je GS.

3) Sjedište Stranke je u Zagrebu.

4) Adresa sjedišta Stranke se temelji po odluci Predsjedništva Stranke.

Članak 4.

1) Stranka je pravna osoba koja upisom u Registar političkih stranaka kod nadležnog državnog tijela stječe sva prava utvrđena zakonom.

2) Stranka ima vlastiti žiro račun i posluje po zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izbornoj promidžbi.

Članak 5.

1) Stranka djeluje u Republici Hrvatskoj i izvan nje, sukladno pozitivnim propisima strane države.

2) Za ostvarenje svojih ciljeva Stranka se bori mirnim, nenasilnim i demokratskim sredstvima.

Članak 6.

1) Stranku predstavlja i zastupaju Predsjednik Stranke i Zamjenik predsjednika Stranke.

2) Sabor Stranke svojom odlukom ovlašćuje Predsjedništvo Stranke da na svojoj sjednici donese odluku o osobama za predstavljanje i zastupanje Stranke iz svojih redova.

3) Predsjedništvo Stranke će svojom odlukom o predstavljanju i zastupanju Stranke, sukladno stavku 2. članka 6. ovog Statuta, odrediti osobe za predstavljanje i zastupanje Stranke, kao i potpisnike svih akata Predsjedništva Stranke i Stranke.

4) Sva pitanja i nadležnosti za:

a) predstavljanje i zastupanje Stranke,

b) potpisnike akata Predsjedništva Stranke i Stranke,

c) potpisnike žiro-računa Stranke,

d) osobe za raspolaganje sredstvima i imovinom Stranke,

donosi Predsjedništvo Stranke posebnim odlukama i Pravilnicima natpolovičnom većinom od ukupnog broja svih članova Predsjedništva Stranke, (6 od 10).

II. VIZUALNI IDENTITET STRANKE

Članak 7.

1) Stranka ima svoj pečat, znak, grb, zastavu, himnu i boju:

2) Pečat Stranke je okruglog oblika, veličine 3,5 cm u promjeru s tekstom: Gospodarska Stranka – Zagreb – (središte Stranke, sjedište ili naziv organizacije Stranke) i znakom stranke u sredini pečata.

a) Predsjedništvo Stranke će svojom odlukom i Pravilnikom o pečatima tijela Stranke opširnije donijeti pravila o izgledu pečata tijela Stranke, kao i način njihove uporabe.

3) Znak Stranke su velika slova GS vrste slova Bremen Bd BT, pored kojih su tri kockice zarotirane na

90 stupnjeva boja crven, bijel i plav, ispod na narančastoj podlozi piše GOSPODARSKA STRANKA vrstom slova Zapffillipt BT.

4) Grb Stranke je u obliku oblog srednjovjekovnog hrvatskog štita, oko kojega su obavijene lente.

Unutar štita je znak Stranke, a ispod štita, unutar ostalih lenti, je lenta unutar koje je upisana godina osnivanja Stranke (2006.).

5) Zastava Stranke je bijele boje, u obliku kvadrata. Širina zastave je 2 puta veća od njezine visine.

U sredini zastave se nalazi znak Stranke.

6) Himna Stranke je skladba »Croatio iz duše te ljubim« koju izvodi klapa Intrade iz Zadra.

7) Boja Stranke je narančasta.

8) Predsjedništvo Stranke će svojim odlukama i Pravilnikom o vizualnom indentitetu Stranke opširnije donijeti pravila o izgledu, načinu uporabe i sve ostalo vezano za vizualni identitet Stranke, opisan člankom 7. ovog Statuta.

Članak 8.

1) Stranka u ostvarenju svojih ciljeva surađuje sa svim političkim strankama, organizacijama i pojedincima u Hrvatskoj i u inozemstvu, ako imaju ili prihvaćaju sadržajno ista ili slična načela.

2) Odluku o suradnji donosi Predsjedništvo Stranke, većinom glasova ukupnog broja svih članova, na prijedlog Predsjednika Stranke.

Članak 9.

Stranka se učlanjuje u domaće i međunarodne organizacije i ustanove, u skladu sa svojim programom i odlukama Predsjedništva Stranke, na prijedlog Predsjednika Stranke.

Članak 10.

1) Rad Stranke je javan.

2) Odlukom pojedinog tijela Stranke iz njezinog se rada može isključiti javnost kada se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su bitna za sigurnost i obranu Republike Hrvatske i interesa Stranke.

3) Radi izvješćivanja javnosti i njezina organiziranja za ostvarenje ciljeva sadržanih u Temeljnim načelima i svom Statutu, Stranka izdaje novine, časopise, knjige i internet portale, surađuje s medijima i obraća se javnosti na druge načine.

III. ČLANSTVO U STRANCI

1. Način pristupanja Stranci

Članak 11.

1) Članom Stranke može postati svaki punoljetan, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, koji prihvaća njen Statut, Program i odluke tijela Stranke.

2) Uvjet za prijem u članstvo u Stranci svakog člana je da potpiše i ovjeri kod javnog bilježnika izjavu o suradnji i časnim namjerama upisa u Stranku i provođenju odluka većine tijela Stranke, tekst po odluci Predsjedništva Stranke.

3) Članom Stranke postaje se na temelju pismene izjave ovjerene kod javnog bilježnika i potpisane pristupnice, koju je u roku od 30 dana potvrdilo Predsjedništvo Stranke.

4) Suglasnost podrazumijeva pravo veta i traženje dodatnih pojašnjenja za pojedine kandidate za članstvo od strane Predsjedništva Stranke.

5) Osnivači Stranke nisu automatizmom članovi Stranke, te nemaju automatizmom nikakva prava iz članstva (članova) Stranke.

6) Članstvo mora biti osobno potpisano i produženo početkom svake naredne godine, te uplaćen članski prihod, u visini po odluci Predsjedništva Stranke.

7) O prijemu u Stranku odlučuju najniže teritorijalne jedinice Stranke ustrojene na lokalnom području, uz obaveznu prethodnu suglasnost Predsjedništva Stranke.

8) Članstvo počinje od dana potvrde o primitku u članstvo, koju potvrđuje Predsjedništvo Stranke.

9) Članstvo u Stranci (sva prava i obveze člana) opisane ovim Statutom počinje od dana izdavanja članske iskaznice člana, koju izdaje Predsjedništvo Stranke za svaku godinu posebno, te je šalje na osobnu poštansku adresu svakog člana.

10) Članstvo u Stranci može biti aktivno i počasno.

11) Pravilnikom o članstvu u Stranci će se opširnije odrediti i donijeti sva pravila za članstvo u Stranci.

Članak 12.

1) Članom Stranke ne može postati osoba koja je isključena ili je dobrovoljno i samostalno istupila iz Stranke, kao ni osoba čije je ponašanje dokazano suprotno Statutu Stranke, Programu Stranke i odlukama većine svih tijela Stranke.

2) Iznimno osoba koja je istupila ili je isključena iz Stranke, može ponovno postati član Stranke, uz suglasnost i odluku natpolovične većine, od ukupnog broja svih članova Predsjedništva Stranke, na prijedlog i čvrsta osobna jamstva predsjednika regionalne organizacije Stranke u kojoj se nalazi organizacija iz koje taj kandidat za člana potječe.

Članak 13.

2. Prestanak članstva u Stranci

1) Članstvo u Stranci prestaje:

a) smrću člana,

b) isključenjem iz Stranke,

c) osobno iskazanom voljom (istupanjem), potpisanim i ovjerenim dokumentom o istupanju, ovjerenim kod javnog bilježnika,

d) upisom u bilo koju drugu političku stranku ili njezinu organizaciju registriranu u Republici Hrvatskoj,

e) ako osobno ne produži i uplati članarinu za tekuću godinu do 02. travnja,

f) kandidiranjem na izborima bez suglasnosti Predsjedništva Stranke, suprotno politici Stranke,

g) podnošenjem ostavke na izabranu dužnost u predstavničkoj i izvršnoj vlasti, bez suglasnosti i suprotno odlukama Predsjedništva Stranke,

h) neprovođenjem i nepridržavanjem odluka većine svih tijela Stranke

2) Član Stranke može biti isključen iz Stranke ako teže povrijedi ovaj Statut Stranke i članske obveze, a ako tako odluči Visoki sud časti Stranke većinom glasova svog ukupnog broja (3 od 5), uz prethodnu odluku Predsjedništva Stranke.

3) O isključenju iz Stranke odluku donosi Visoki sud časti Stranke uz prethodnu odluku Predsjedništva Stranke.

4) Odluka Visokog suda časti Stranke, kao drugostupanjskog suda u Stranci je konačna i pravomoćna odluka, te na tu odluku član Stranke nema pravo žalbe.

5) Prestanak članstva upisuje se u registar Stranke, kojeg vodi Predsjedništvo Stranke.

6) Predsjedništvo Stranke donosi odluku o isključenju na prijedlog:

a) odluke natpolovične većine od ukupnog broja članova Predsjedništva općinske i gradske organizacije Stranke

b) odluke natpolovične većine od ukupnog broja članova Predsjedništva regionalne organizacije

c) odluke natpolovične većine od ukupnog broja članova Predsjedništva Stranke

7) Odluka navedenih tijela iz članka 13. stavka 6. ovog Statuta mora biti pismeno dokumentirana i obrazložena, potpisana i ovjerena kod javnog bilježnika i proslijeđena Predsjedništvu Stranke u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

8) Pravilnikom o prestanku članstva u Gospodarskoj stranci će se opširnije odrediti i donijeti sva pravila za prestanak članstva u Stranci.

Članak 14.

3. Raspuštanje organizacija Stranke

1) Predsjedništvo Stranke donosi odluku o raspuštanju organizacija Stranke na prijedlog:

a) odluke natpolovične većine od ukupnog broja članova Predsjedništva općinske i gradske organizacije Stranke,

b) odluke natpolovične većine od ukupnog broja članova Predsjedništva regionalne organizacije,

c) odluke natpolovične većine od ukupnog broja članova Predsjedništva Stranke

2) Odluka navedenih tijela iz članka 14. stavka 1. ovog Statuta mora biti pismeno dokumentirana i obrazložena, potpisana i ovjerena kod javnog bilježnika i proslijeđena Predsjedništvu Stranke u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

3) Razlog donošenja odluke navedenih tijela iz članka 14. stavka 1. ovog Statuta može biti isključivo i samo zbog:

a) ako nisu članovi Stranke (nije im izdana nova članska iskaznica),

b) ako natpolovična većina članova od ukupnog broja članova Predsjedništva organizacije nije produžila članstvo u Stranci za narednu godinu do 02. travnja (nije im izdana nova članska iskaznica),

c) kršenja Statuta Stranke (navesti konkretno članak/ke),

d) neprovođenja odluka većine svih tijela Stranke, (navesti koje su to odluke),

e) kršenja Poslovnika i Pravilnika Predsjedništva Stranke i ostalih tijela Stranke,

f) neizvršavanja unaprijed preuzetih obveza prema tijelima Stranke, i Stranci.

4) Predsjedništvo Stranke mora donijeti odluku o raspuštanju organizacije Stranke na slijedećoj sjednici Predsjedništva Stranke od dana primitka prijedloga i odluke tijela navedenih u stavku 1. članka 14. ovog Statuta, a najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka prijedloga i odluke tijela navedenih u stavku 1. članka 14. ovog Statuta.

5) Predsjedništvo Stranke će odlukom o raspuštanju organizacije Stranke imenovati povjerenika za navedenu organizaciju, koji je dužan u roku od 60 dana u raspuštenoj organizaciji provesti nove izbore, sukladno Poslovniku o radu Sabora pojedine organizacije.

6) Odluka Predsjedništva Stranke o raspuštanju organizacija Stranke je konačna odluka i na nju nema prava žalbe.

7) Odluku o osnivanju i raspuštanju svih organizacijskih oblika Stranke donosi Predsjedništvo Stranke.

8) Pravilnikom o osnivanju i raspuštanju organizacija Stranke će se opširnije odrediti i donijeti sva pravila za raspuštanje organizacija Stranke.

Članak 15.

4. Prava i dužnosti članova Stranke

1) Članovi Stranke imaju pravo:

a) na citiranja i traženja svih svojih prava koja im omogućuje ovaj Statut,

b) svih svojih prava donesenih odlukama tijela Stranke,

c) na javno izražavanje svoga osobnog stava i izbora,

d) na vlastitu osobnost, zaštitu privatnosti i pravo izbora,

e) jednakopravno sudjelovati u radu Stranke i svih njezinih tijela,

f) jednakopravno sudjelovati u donošenju svih odluka tijela Stranke iz djelokruga svojeg djelovanja,

g) birati i biti birani u tijela Stranke svoga nadležnog izbornog djelovanja,

h) na komunikaciju sa svim članovima i svim tijelima Stranke,

i) davati prijedloge i mišljenja o radu Stranke nadležnim tijelima Stranke,

j) davati inicijative za rad Stranke i njezinih tijela,

k) biti obaviješteni o djelatnostima, stavovima i odlukama Stranke i njezinih tijela,

l) na sudjelovanje u izbornim procesima i kandidaturama, sukladno odlukama većine tijela Stranke,

m) na informacije o radu izabranih dužnosnika Stranke u tijelima upravljanja državom

Članak 16.

1) Članovi Stranke imaju obvezu:

a) promicati i ostvarivati Program Stranke i zalagati se za njegovo oživotvorenje,

b) pridržavati se odredaba Statuta Stranke,

c) pridržavati se i provoditi odluke većine svih tijela Stranke,

d) čuvati ugovorne i poslovne tajne Stranke,

e) osobno potvrditi i uplaćivati godišnje članstvo prema odluci Predsjedništva Stranke i važećem Pravilniku o članstvu u Stranci,

f) osobno jamčiti Stranci za odgovorno predstavljanje Stranke u javnosti

g) osobno jamčiti Stranci za osvojeni mandat Stranke na izborima

h) članovi Stranke koji su na državnim dužnostima, članovi predstavničke i izvršne vlasti u jedinicama lokalne samouprave dužni su izvještavati sva tijela Stranke o svome radu najmanje četiri puta godišnje, pred svojim općinskom, gradskom i regionalnom organizacijom, te su dužni plaćati posebnu dužnosničku članarinu prema odluci Predsjedništva Stranke i važećem Pravilniku o članstvu u Stranci.

i) Pravilnikom o članstvu u Stranci će se opširnije odrediti i donijeti sva prava i obveze članova Stranke.

IV. ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO STRANKE

1. Središnja tijela Stranke

Članak 17.

A – Sabor Stranke,

B – Nadzorni odbor Stranke,

C – Visoki sud časti Stranke,

D – Predsjedništvo Stranke,

E – Nacionalno vijeće Stranke

F – Stručna vijeća Stranke

G – Savjeti Stranke

Članak 18.

A – SABOR STRANKE

1) Sabor Stranke je najviše tijelo Stranke kojeg čine izaslanici Sabora Stranke.

2) Sabor Stranke može biti izborni Sabor (svake 4 godine), izvanredni Sabor i izvještajni Sabor.

3) Sabor Stranke broji najmanje 50, a najviše 400 izaslanika (članova Sabora).

Članak 19.

1) Izaslanici (članovi) Sabora Stranke su članovi Stranke (osobe) koje su:

a) Članovi/ce Stranke za godinu u kojoj se saziva Sabor Stranke, tj. osobe koji posjeduju važeću člansku iskaznicu Stranke.

b) Izabrani/e od Sabora Stranke, 40 dana prije sazivanja redovnog (izbornog) Sabora Stranke:

b1) 3 osnivača Stranke,

b2) 10 članova Predsjedništva Stranke,

b3) članovi Predsjedništva, predstavnici regionalnih organizacija Stranke,

b4) članovi Predsjedništva, predstavnici općinskih i gradskih organizacija Stranke,

b5) Predsjednici Stručnih vijeća Stranke (članovi Stranke),

b6) Predsjednici Savjeta Stranke (članovi Stranke),

b7) zastupnici u Hrvatskom Saboru (članovi Stranke),

b8) ministri u Vladi Republike Hrvatske (članovi Stranke),

b9) zastupnici u Europskom Parlamentu (članovi Stranke),

b10) članovi predstavničkih tijela Republike Hrvatske (članovi Stranke).

Članak 20.

1) Sabor Stranke se saziva redovito svake 4 (četiri) godine, (48 mjeseci).

2) Zadnja sjednica Sabora Stranke prošlog mandata saziva se 40 dana prije sazivanja redovnog (izbornog) Sabora Stranke, na kojoj se imenuju i akreditiraju izaslanici za novi Sabor Stranke, sukladno članku 19. ovog Statuta.

3) Novoimenovani izaslanici Sabora Stranke:

a) Biraju Predsjednika Sabora Stranke iz svojih redova,

b) Biraju Predsjedavajućeg Sabora Stranke iz svojih redova na Saboru Stranke,

c) Utvrđuju i donose konačnu listu izaslanika za Sabor Stranke,

d) Utvrđuju i donose datum, mjesto i vrijeme održavanja Sabora Stranke,

e) Utvrđuju i donose protokol i program Sabora Stranke.

4) Redovni Sabor Stranke (izborni Sabor) se saziva najkasnije 30 dana prije datuma održavanja Sabora Stranke.

5) Redovni Sabor Stranke saziva Predsjednik Sabora Stranke uz supotpis Predsjednika Stranke i uz supotpis Zamjenika predsjednika Stranke.

6) Sazivanje Sabora Stranke se donosi odlukom Predsjednika Sabora Stranke o sazivanju Sabora Stranke, te ona stupa na snagu potvrdom službenog pečata Stranke (broj 1) i sva tri potpisa, sukladno članka 20. stavka 5, ovog Statuta.

7) Potpisnici svih donesenih odluka Sabora Stranke su: Predsjednik Sabora Stranke, uz supotpis Predsjednika Stranke i Zamjenika predsjednika Stranke.

8) Završetkom Sabora Stranke prestaje mandat Predsjednika Sabora Stranke.

Članak 21.

Rad Sabora Stranke

1) Rad Sabora Stranke je javan.

2) Odlukom Sabora Stranke iz njezinog se rada može isključiti javnost kada se na Saboru raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su važna za sigurnost i obranu Republike Hrvatske i koja su od presudne važnosti za interese Stranke.

3) Saborom Stranke predsjedava izaslanik Sabora Stranke izabran od izaslanika Sabora na Saboru Stranke, te zajedno sa radnim predsjedništvom Sabora Stranke vodi Sabor do njenog završetka, tj. donošenjem svih odluka važnih za djelokrug njezina rada i izborom Predsjedništva Stranke.

4) Sabor Stranke može raditi i donositi pravovaljane odluke, (kvorumom) nazočnošću 51% izaslanika od ukupnog broja izaslanika utvrđenog na konačnoj listi izaslanika za Sabor Stranke, sukladno članku 19. ovog Statuta.

5) Sabor Stranke donosi odluke natpolovičnom većinom izaslanika od izaslanika (kvorumom) nazočnih na Saboru Stranke, sukladno članka 21. stavka 4. ovog Statuta.

Članak 22.

Sabor Stranke:

1) Donosi Poslovnik o radu Sabora Stranke,

2) Bira i razrješava izaslanike za Sabor Stranke,

3) Utvrđuje i donosi konačnu listu izaslanika za Sabor Stranke,

4) Utvrđuje ciljeve i politiku između dva zasjedanja Sabora Stranke,

5) Donosi odluku o sazivanju i raspuštanju odbora za Statut Stranke i Poslovnik o radu

Sabora Stranke,

6) Donosi i mijenja Program, Statut i ostala pravila i akte Stranke,

7) Donosi odluku o potpisnicima svih donesenih odluka Sabora Stranke,

8) Donosi odluku o nositelju i čuvanju službenog pečata Stranke,

9) Donosi odluku o potpisnicima Statuta Stranke,

10) Donosi odluku o Pravilniku o službenom pečatu/ima Stranke i njegovoj/njihovoj uporabi,

11) Donosi Deklaracije o pitanjima Republike Hrvatske i njezinih građana u domovini i u

inozemstvu, sukladno Programu i Statutu Stranke,

12) Razmatra i ocjenjuje djelatnost Stranke između dvaju zasjedanja Sabora Stranke,

13) Bira i razrješava članove Nadzornog odbora Stranke,

14) Bira i razrješava članove Visokog suda časti Stranke,

15) Bira i razrješava članove Predsjedništva Stranke,

16) Donosi odluke o dodjeli i oduzimanju počasnih odličja Stranke,

17) Donosi odluke o dodjeli i oduzimanju počasnih naslova Stranke,

18) Donosi odluke o osnivanju Zaklada Stranke,

19) Donosi odluke o osnivanju Trgovačkih društava Stranke,

20) Donosi odluke o udruživanju Stranke s drugim političkim strankama u zajedničku cjelinu,

21) Donosi odluku o prestanku rada Stranke,

22) Obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Statutom.

Članak 23.

Način izbora na Saboru Stranke

1) Izaslanici Sabora Stranke iz svojih redova biraju Predsjedništvo Stranke.

2) Izborom Predsjedništva Stranke Sabor Stranke završava sa svojim radom.

3) Poslovnikom o radu Sabora Stranke opisuje se i donosi opširan rad, način rada, i izbora na sjednici Sabora Stranke.

Članak 24.

Izvanredni Sabor Stranke

1) Sazivač Sabora Stranke, utvrđen člankom 20. stavak 5. dužan je sazvati Izvanredni Sabor Stranke u slučaju da:

a) nije sazvan Redovni Sabor Stranke u zadanom roku od 4 (četiri) godine, opisano u članku 20. stavak 1. i 2. ovog Statuta,

b) Predsjedništvo Stranke na svojim sjednicama nema kvorum, sukladno članka 29. Stavka 1. ovog Statuta, 3 puta uzastopno,

c) to zatraži natpolovična većina članova Predsjedništva Stranke, od ukupnog broja Predsjedništva

Stranke pismenim putem, izjavama osobno potpisanim i ovjerenim kod javnog bilježnika,

d) to zatraže predsjedništva 3 od 5 regionalnih organizacija Stranke registriranih u registru političkih stranaka kod ministarstva Uprave (popis ustrojbenih oblika Stranke) pismenim putem, izjavama pojedinačno i osobno potpisanim i ovjerenim kod javnog bilježnika, svih članova predsjedništva regionalne organizacije Stranke,

e) to zatraži natplovična većina članova predsjedništava općinskih i gradskih organizacija Stranke, od ukupnog broja svih registriranih općinskih i gradskih organizacija Stranke u registru političkih stranaka kod ministarstva Uprave (popis ustrojbenih oblika Stranke), izjavama pojedinačno i osobno potpisanim i ovjerenim kod javnog bilježnika svih članova predsjedništva općinskih i gradskih organizacija Stranke,

f) to zatraži 10.000 članova Stranke, koji su članovi/ce Stranke u godini u kojoj se saziva Izvanredni Sabor Stranke, (tj. imaju važeću člansku iskaznicu), izjavama osobno potpisanim i ovjerenim kod javnog bilježnika.

2) Ako sazivač Sabora Stranke utvrđen člankom 20. stavak 5. ovog Statuta ne sazove Izvanredni Sabor Stranke, unatoč pravovaljanom zahtjevu za njegov saziv, sukladno članka 24. stavka 1. ovog Statuta u roku od 30 dana; Izvanredni Sabor Stranke će sazvati predlagač koji je zatražio sazivanje Izvanrednog Sabora Stranke.

3) U slučaju da je sazivač Izvanrednog Sabora Stranke predlagač, opisan sukladno članka 24. stavka 1. ovog Statuta, izaslanike Izvanrednog Sabora, pravila rada Izvanrednog Sabora i ostala pravila za Izvanredni Sabor određuje sazivač Izvanrednog Sabora Stranke, sukladno Poslovniku o radu Izvanrednog Sabora Stranke.

4) Poslovnikom o radu Izvanrednog Sabora Stranke uređuje se način i postupak sazivanja Izvanrednog Sabora Stranke, njezin rad, pravila i donošenje odluka na Izvanrednom Saboru Stranke.

Članak 25.

Izvještajni Sabor Stranke

1) Izvještajni Sabor Stranke može se prema procjeni i odluci Predsjedništva Stranke sazvati jedan put u godini kako bi se izvjestila javnost i svi članovi Sabora Stranke o radu Stranke.

2) Izvještajni Sabor Stranke saziva Predsjedništvo Stranke svojom odlukom.

3) Poslovnikom o radu Izvještajnog Sabora Stranke uređuje se način i postupak sazivanja Izvještajnog Sabora Stranke, njezin rad, način rada i ostala pravila na Izvještajnom Saboru Stranke.

Članak 26.

Administrativna podjela Stranke

1) Stranka je u Republici Hrvatskoj podijeljena na 5 regionalnih (administrativnih) područja i na 4 funkcionalna ustroja:

2) Regionalna područja su:

a) Južna Hrvatska

Regionalno sjedište regije Južna Hrvatska je u Splitu.

b) Sjeverna Hrvatska

Regionalno sjedište regije Sjeverna Hrvatska je u Varaždinu.

c) Središnja Hrvatska

Regionalno sjedište regije Središnja Hrvatska je u Zagrebu

d) Zapadna Hrvatska

Regionalno sjedište regije Zapadna Hrvatska je u Rijeci.

e) Istočna Hrvatska

Regionalno sjedište regije Istočna Hrvatska je u Vukovaru.

3) Funkcionalni ustroj Stranke je podjeljen na:

a) Resor za suradnju sa hrvatima u izvandomovinstvu.

b) Resor za zaštitu posebno pravnih populacija: Osoba s invaliditetom, mladih, žena, umirovljenika, nezaposlenih, maloljetnih hrvatskih branitelja.

c) Resor za suradnju sa civilnim sektorom Republike Hrvatske

d) Resor za suradnju sa Europskom unijom

Članak 27.

B – NADZORNI ODBOR STRANKE

1) Nadzorni odbor Stranke:

a) prati financijsko poslovanje,

b) nadzire način korištenja sredstava i imovine Stranke,

c) predlaže načine za što racionalnije poslovanje i upotrebu imovine,

d) predlaže i prati raspodjelu sredstava pojedinim organizacijskim dijelovima Stranke,

e) obavlja i druge poslove u nadzoru financijskog poslovanja.

2) Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova koji između sebe biraju predsjednika i tajnika.

3) Članove Nadzornog odbora Stranke bira Sabor Stranke na mandat od 4 (četiri) godine, tajnim glasovanjem.

4) O svom radu Nadzorni odbor Stranke podnosi izvješća Nacionalnom vijeću i Saboru Stranke.

5) Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova, od ukupnog broja svojih članova (3 od 5).

6) Rad, djelovanje i ostala pravila Nadzornog odbora Stranke donosi se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, kojega donosi i usvaja Sabor Stranke.

Članak 28.

C – VISOKI SUD ČASTI STRANKE

1) Visoki sud časti Stranke u drugom stupnju donosi pravomoćne odluke o isključenju iz Stranke.

2) Članove Visokog suda časti bira Sabor Stranke na mandat od 4 (četiri) godine, tajnim glasovanjem.

3) Visoki sud časti Stranke čini 5 (pet) članova Visokog suda časti i konstituira se na svojoj prvoj sjednici novog mandata, izborom predsjednika i tajnika.

4) Visoki sud časti donosi odluke natpolovičnom većinom glasova, od ukupnog broja svojih članova (3 od 5).

5) Rad, djelovanje i ostala pravila Visokog suda časti Stranke donosi se Poslovnikom o radu Visokog suda časti Stranke, kojega donosi i usvaja Sabor Stranke.

Članak 29.

D – PREDSJEDNIŠTVO STRANKE

1) Predsjedništvo Stranke je glavno operativno (izvršno) tijelo Stranke između dva Sabora Stranke, koje u svom sastavu broji 10 članova, sastavljenih od:

a) 3 osnivača Stranke, članova Stranke, biranih na Saboru Stranke,

b) 7 izabranih članova Predsjedništva Stranke na Saboru Stranke; tj ukupno 10, kako slijedi:

Predsjednik Stranke, Zamjenik predsjednika Stranke, 6 Potpredsjednika Stranke, Glavni tajnik Stranke i Predsjednik Savjeta Mladih Stranke.

2) Predsjedništvo Stranke u svojem sastavu ima uže Predsjedništvo Stranke i Prošireno Predsjedništvo Stranke

3) Članovi Predsjedništva Stranke se biraju na mandat od 4 godine (48 mjeseci).

4) Članovi Predsjedništva Stranke iz svojih redova na prvoj konstituirajućoj sjednici Predsjedništva Stranke, biraju i razrješuju:

a) Predsjednika/cu Stranke,

b) Zamjenika/cu predsjednika/ce Stranke,

c) Potpredsjednike/ce Stranke,

c) Glavnog/u tajnika/cu Stranke,

d) Predsjednika/cu Savjeta Mladih Stranke.

Članak 30.

Uže Predsjedništvo Stranke

1) Uže Predsjedništvo Stranke čine:

a) Predsjednik/ca Stranke,

b) Zamjenik/ca Predsjednika/ce Stranke,

c) Glavni/a tajnik/ca Stranke;

kao glavni i izvršni organ Predsjedništva Stranke.

2) Uže predsjedništvo Stranke predlaže Predsjedništvu Stranke sve prijedloge mjera, odluka i akata koje donosi Predsjedništvo Stranke.

3) Članovi Užeg Predsjedništva Stranke po svom položaju čine odbor za članstvo Predsjedništva Stranke.

4) Predsjedništvo Stranke opširnije utvrđuje Poslovnikom o radu Predsjedništva Stranke ovlasti i način rada Užeg Predsjedništva Stranke iz djelokruga svojega rada, što ga donosi Predsjedništvo Stranke na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici.

Članak 31.

Predsjedništvo Stranke:

1) Provodi odluke Sabora Stranke i Nacionalnog vijeća Stranke,

2) Bira i razrješuje: Predsjednika/cu Stranke, Zamjenika/cu predsjednika Stranke, 6 Potpredsjednika/ca Stranke, Glavnog/u tajnika/cu Stranke, Predsjednika/cu Savjeta Mladih Stranke.

3) Raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pitanjima, osim o onima koja su u djelokrugu Sabora Stranke,

4) Predlaže Nacionalnom vijeću Stranke odluke o bitnim političkim pitanjima,

5) Donosi i usvaja predizbornu, izbornu i postizbornu strategiju,

6) Donosi i usvaja Poslovnik o radu Predsjedništva Stranke,

7) Donosi i usvaja Pravilnike o svim temama iz djelokruga svojega rada,

8) Donosi i usvaja odluke o osnivanju i raspuštanju lokalnih organizacija Stranke (regionalnih, gradskih i općinskih organizacija),

9) Donosi i usvaja odluku o visini članarine Stranke (članova Stranke, dužnosnika Stranke, dužnosničke članarine članova Stranke predstavnika u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, kao i predstavnika u javnim ustanovama RH i EU),

10) Donosi i usvaja odluke i pravilnike o financijskom i marketinškom dijelu Stranke,

11) Raspravlja i donosi odluke o tekućim političkim pitanjima, te vodi materijalno i financijsko poslovanje Stranke,

12) Donosi i usvaja odluke o suradnji sa drugim političkim organizacijama u Republici Hrvatskoj,

13) Donosi i usvaja odluke o suradnji sa drugim političkim strankama u inozemstvu,

14) Donosi i usvaja odluke o suradnji sa drugim političkim strankama unutar Europske unije,

15) Donosi i usvaja Pravilnike o suradnji,

16) Donosi i usvaja Pravilnike za sve izbore na koje izlaze kandidati Stranke,

17) Donosi i usvaja Ugovore o suradnji,

18) Donosi i usvaja Ugovore sa kandidatima za sve izbore na koje izlazi Stranka,

19) Donosi i usvaja tekst mjeničnih očitovanja kandidata Stranke za izbore,

20) Prihvaća financijski plan i zaključni račun,

21) Imenuje odbor za članstvo Predsjedništva Stranke,

22) Vodi registar članova Stranke,

23) Vodi registar članova kojima je prestalo članstvo u Stranci,

24) Imenuje odbore i povjerenstva,

25) Donosi odluke o isključenju iz članstva članova Stranke,

26) Utvrđuje kandidate Stranke na državnim izborima, i daje suglasnost za kandidate na lokalnim izborima

27) Predsjedništvo djeluje prema Poslovniku kojega samo donosi.

28) Sjednica Predsjedništva Stranke se može održati ukoliko je nazočna natpolovična većina od svih članova Predsjedništva Stranke, (6 od 10).

29) Predsjedništvo Stranke donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova na sjednici Predsjedništva, osim odluka koje su drugačije određene ovim Statutom.

30) Sva ostala prava i obveze Predsjedništva Stranke, kao i rad, način rada i ostalo određuju se Poslovnikom o radu Predsjedništva Stranke.

Članak 32.

Prošireno Predsjedništvo Stranke

1) Prošireno Predsjedništvo Stranke je tijelo Predsjedništva Stranke koje se može sastati u proširenom sastavu Predsjedništva Stranke, povodom donošenja važnih odluka za Stranku ili za važna pitanja za Republiku Hrvatsku.

2) Prošireno Predsjedništvo Stranke čine:

a) Članovi Predsjedništva Stranke (10),

b) Po 1 predstavnik regionalnih organizacija Stranke (5),

c) Saborski zastupnici (članovi Stranke),

d) Članovi Vlade RH (članovi Stranke),

e) Članovi Europskog parlamenta (članovi Stranke),

f) Po 1 predstavnik stručnog vijeća Stranke (članovi Stranke),

g) Po 1 predstavnik Savjeta Stranke (članovi Stranke).

3) Članovi Proširenog predsjedništva Stranke predlažu Predsjedništvu Stranke i Nacionalnom vijeću Stranke donošenje odluka važnih za Stranku i za Republiku Hrvatsku.

4) Rad, djelovanje, kao i način rada Proširenog predsjedništva Stranke određuje se Poslovnikom o radu Predsjedništva Stranke.

Članak 33.

1) Tijela Predsjedništva Stranke su:

a) Predsjednik/ca Stranke,

b) Zamjenik/ca Predsjednika/ce Stranke,

c) 6 Potpredsjednika/ca Stranke,

d) Glavni/a tajnik/ca Stranke,

e) Predsjednik/ca Savjeta Mladih Stranke.

Članak 34.

a) Predsjednik/ca Stranke

1) Predsjednik/ca Stranke:

a) bira ga/je i razrješava Predsjedništvo Stranke,

b) je odgovorna osoba Predsjedništva Stranke za izvršenje svih odluka Predsjedništva Stranke,

c) predstavlja i zastupa Stranku u zemlji i u inozemstvu,

d) supotpisuje sazivanje Sabora Stranke,

e) supotpisuje odluke i ostale akte Sabora Stranke,

f) supotpisuje odluke i ostale akte Predsjedništva Stranke,

g) potpisnik je žiro-računa Stranke,

h) član je Užeg Predsjedništva Stranke,

i) Predsjednik je odbora za članstvo Predsjedništva Stranke,

j) potpisuje članske, dužnosničke i počasne iskaznice Stranke,

k) koordinira rad Predsjedništva Stranke,

l) koordinira i nadzire rad potpredsjednika Stranke i regionalnih Predsjedništava Stranke,

lj) surađuje sa ostalim članovima Predsjedništva Stranke,

m) koordinira i nadzire rad rizničara Stranke,

n) brine o provedbi i izvršenju svih odluka Predsjedništva Stranke,

nj) čuva službeni pečat, (br. 1), Stranke i upotrebljava ga sukladno odlukama tijela Stranke,

o) je predsjednik odbora za Statut i Poslovnik Stranke,

p) čuva Statut Stranke,

r) po potrebi sudjeluje na sjednicama organizacija Stranke: Regionalnih, općinskih i gradskih organizacija, sa savjetodavnim pravom.

s) po položaju je član Predsjedništva Stranke, Nacionalnog vijeća Stranke i Sabora Stranke.

2) Rad i nadležnost Predsjednika Stranke, opširnije se uređuje Poslovnikom o radu Predsjedništva Stranke.

Članak 35.

b) Zamjenik/ca Predsjednika/ce Stranke

1) Zamjenik/ca Predsjednika/ce Stranke:

a) bira ga i razrješava Predsjedništvo Stranke,

b) predstavlja i zastupa Stranku u zemlji i u inozemstvu,

c) supotpisuje sazivanje Sabora Stranke,

d) supotpisuje odluke i ostale akte Sabora Stranke,

e) supotpisuje odluke i ostale akte Predsjedništva Stranke,

f) potpisnik je žiro-računa Stranke,

g) član je Užeg Predsjedništva Stranke,

h) koordinira i nadzire rad potpredsjednika Stranke i regionalnih Predsjedništava Stranke,

i) koordinira i nadzire rad rizničara Stranke,

j) surađuje sa ostalim članovima Predsjedništva Stranke,

k) brine o provedbi i izvršenju svih odluka Predsjedništva Stranke,

l) čuva službeni pečat, (br. 2), Stranke i upotrebljava ga sukladno odlukama tijela Stranke,

lj) po potrebi sudjeluje na sjednicama organizacija Stranke: Regionalnih, općinskih i gradskih organizacija, sa savjetodavnim pravom,

m) po položaju je član Predsjedništva Stranke, Nacionalnog vijeća Stranke i Sabora Stranke.

2) Rad i nadležnost Zamjenika/ce Predsjednika/ce Stranke, opširnije se uređuje Poslovnikom o radu Predsjedništva Stranke.

Članak 36.

c) Potpredsjednici/ce Stranke

1) Potpredsjednike/ce Stranke:

a) bira ih (ga/je) i razrješava Predsjedništvo Stranke,

b) djeluju po regionalnom (administrativnom) i funkcionalnom ustroju Stranke,

c) prema svojoj zadaći obavljaju poslove unutar svojega područja (regije ili funkcije),

d) koordiniraju rad i politiku Stranke na području zaduženih regija ili funkcija,

e) za svoj rad su odgovorni Predsjedništvu Stranke,

f) izravno surađuju sa Užim Predsjedništvom u svom radu,

g) odgovorni su za rad Stranke na pojedinim područjima i djelokrugima svojega rada,

h) odgovorni su za postupke i jamče za članove Stranke sa područja svoje regije ili funkcije,

i) predlažu Predsjedništvu Stranke mjere za što kvalitetnije funkcioniranje Stranke na njihovim područjima i funkcijama njihova rada,

j) sudjeluju na sjednicama ogranaka; općinskih, gradskih i regionalnih organizacija, sa savjetodavnim pravom.

k) po položaju su članovi Predsjedništva Stranke, Nacionalnog vijeća Stranke i Sabora Stranke.

2) Rad i nadležnost Potpredsjednika/ca Stranke, opširnije se uređuje Poslovnikom o radu Predsjedništva Stranke.

Članak 37.

d) Glavni/a tajnik/ca Stranke

1) Glavni/a tajnik/ca Stranke:

a) bira ga/je i razrješava Predsjedništvo Stranke,

b) odgovoran/na je za i vodi poslove Središnjice i Glavnog tajništva Stranke,

c) imenuje ostale tajnike Stranke, (sukladno potrebama iz rada Glavnog tajništva),

d) brine o izvršenju svih odluka i zadaća koje donosi Predsjedništvo Stranke, Nacionalno vijeće Stranke, Sabor Stranke i ostalih tijela Stranke,

e) sudjeluje u pripremi i u radu središnjih tijela Stranke,

f) priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za njihov rad,

g) koordinira i nadzire rad potpredsjednika Stranke i regionalnih Predsjedništava Stranke,

h) koordinira i nadzire rad ostalih tajnika Stranke,

i) surađuje sa ostalim članovima Predsjedništva Stranke,

j) član je Užeg Predsjedništva Stranke,

k) predlaže Predsjedništvu Stranke rješenja za donošenje odluka o administrativnim pitanjima

l) predlaže Predsjedništvu Stranke rješenja za donošenje odluka o zaposlenicima Stranke

lj) vodi registar članstva Stranke

m) čuva službeni pečat, (br. 3), Stranke i upotrebljava ga sukladno odlukama tijela Stranke

n) po potrebi sudjeluje na sjednicama organizacija Stranke: regionalnih, općinskih i gradskih organizacija, sa savjetodavnim pravom.

nj) po položaju je član Predsjedništva Stranke, Nacionalnog vijeća Stranke i Sabora Stranke.

2) Rad i nadležnost Glavnog tajnika Stranke, kao i Glavnog tajništva Stranke opširnije se uređuje Poslovnikom o radu Predsjedništva Stranke i Poslovnikom o radu Glavnog tajništva Stranke.

Članak 38.

e) Predsjednik/ca Savjeta Mladih Stranke

1) Predsjednik/ca Savjeta Mladih Stranke:

a) bira ga/je i razrješava Predsjedništvo Stranke,

b) odgovoran/na je za rad svih tijela Savjeta Mladih Stranke,

c) predlaže Predsjedništvu Stranke mjere za rad svih tijela Savjeta Mladih Stranke,

d) surađuje sa ostalim članovima Predsjedništva Stranke,

e) čuva službeni pečat Savjeta Mladih Stranke i upotrebljava ga sukladno odlukama tijela Stranke,

f) po potrebi sudjeluje na sjednicama organizacija Stranke: regionalnih, općinskih i gradskih organizacija, kao i svih tijela Savjeta Mladih Stranke, sa savjetodavnim pravom,

g) po položaju je član Predsjedništva Stranke, Nacionalnog vijeća Stranke i Sabora Stranke.

2) Rad i nadležnost Predsjednika/ce Savjeta Mladih Stranke, opširnije se uređuje Poslovnikom o radu Predsjedništva Stranke i Poslovnikom o radu Savjeta Mladih Stranke.

Članak 39.

1) Predsjedništvo Stranke u svojim redovima može imati i Rizničara Predsjedništva Stranke i Glasnogovornika Stranke, kao i druga radna tijela Predsjedništva Stranke.

2) Ostala tijela Predsjedništva Stranke, navedena u članku 39. stavak 1. ovog Statuta sudjeluju u radu Predsjedništva Stranke, bez prava odlučivanja.

3) Ostala tijela Predsjedništva Stranke, navedena u članku 39. stavak 1. ovog Statuta bira i razrješava Predsjedništvo Stranke.

4) Rad i nadležnost ostalih tijela Predsjedništva Stranke, opširnije se uređuje Poslovnikom o radu Predsjedništva Stranke.

Članak 40.

E – NACIONALNO VIJEĆE STRANKE

1) Nacionalno vijeće Stranke je nacionalno tijelo Stranke, koje se sastaje između dva zasjedanja Sabora Stranke i prema potrebama Stranke i Predsjedništva Stranke.

2) Nacionalno vijeće Stranke čine:

a) Članovi Predsjedništva Stranke,

b) Po 1 (jedan) predstavnik regionalnih organizacija Stranke,

c) Po 1 (jedan) predstavnik općinskih i gradskih organizacija Stranke,

d) zastupnici u Saboru (članovi Stranke),

e) ministri u Vladi (članovi Stranke),

f) članovi u Europskom parlamentu (članovi Stranke),

g) članovi predstavničkih tijela (članovi Stranke),

h) Po 1 (jedan) predstavnik stručnih vijeća Stranke (članovi Stranke),

i) Po 1 (jedan) predstavnik Savjeta Stranke (članovi Stranke).

3) Nacionalno vijeće se konstituira na svojoj prvoj sjednici u novom mandatu.

4) Predsjednik i tajnik Nacionalnog vijeća Stranke se bira od članova Nacionalnog vijeća na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici u novom mandatu.

5) Predsjednik Nacionalnog vijeća Stranke saziva sjednice Nacionalnog vijeća sukladno odluci Predsjedništva Stranke.

6) Nacionalno vijeće Stranke donosi odluke natpolovičnom većinom od ukupnog broja svih svojih članova.

7) Poslovnikom o radu Nacionalnog vijeća Stranke regulira se rad Nacionalnog vijeća kojega donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 41.

F – STRUČNA VIJEĆA STRANKE

1) Radi ostvarivanja programa i ciljeva Stranke, Predsjedništvo Stranke osniva Stručna vijeća Stranke.

2) Stručna vijeća se sastoji od Odbora organiziranih prema različitosti funkcija, za rješavanje: gospodarskih, političkih, ekoloških, kulturnih, športskih, demografskih i drugih problema.

3) Stručna vijeća donose Pravilnike o svojemu radu u kojemu su opisana pravila o svojem radu i organiziranju, koja prihvaća i potvrđuje Predsjedništvo Stranke.

4) Stručna vijeća sudjeluju u predlaganju i oblikovanju temeljnih načela, programa, statuta, poslovnika, pravilnika i politike Stranke.

5) U procesu odlučivanja i savjetovanja u postavljanju dužnosnika Stranke imaju savjetodavnu ulogu.

6) Članovi pojedinih odbora mogu biti i vanstranačke osobe.

7) Predsjednici stručnih vijeća Stranke moraju biti članovi Stranke.

Članak 42.

G – SAVJETI STRANKE

1) Zadaća Savjeta Stranke je briga o simpatizerima ili članovima Stranke kroz razne djelatnosti, kao i okupljanju pristaša i drugih osoba koji podržavaju ideje Stranke, ili pak predlažu svoje ideje unaprjeđenja gospodarstva i svih drugih tema u raznovrsnim područjima života, važnih za boljitak načina upravljanja i općenito razvoja Republike Hrvatske.

2) Savjeti Stranke su:

a) Savjet Mladih

b) Savjet za integraciju osoba s invaliditetom

c) Gospodarski savjet

d) Savjet žena

e) Savjet hrvatskih branitelja

f) Savjet zaštite okoliša

g) Sveučilišni savjet

h) Savjet sindikata

i) Savjet promatrača

3) Savjeti djeluju unutar Stranke pojedinačno i imaju svoje vodstvo. Svojim primjedbama, savjetima, odlukama, mišljenjima, savjetuju Stranku po pojedinim pitanjima.

4) Članovi Savjeta, osim predsjednika Savjeta Mladih, ne moraju biti, te imaju slobodnu volju, postati članovi Stranke.

5) Predsjednici/ce Savjeta, osim predsjednika/ce savjeta Mladih, su prošireni članovi lokalnih predsjedništava, te Predsjedništva Stranke, sa savjetodavnim pravom, bez prava odlučivanja.

6) Savjeti Stranke djeluju prema poslovniku, kojega sami donose, a potvrđuje Predsjedništvo Stranke.

Članak 43.

5. Izbor i opoziv tijela Stranke

1) Mandat izabranih članova svih tijela Stranke, izabranih na Saboru Stranke, traje 4 godine.

2) Mandat Predsjedništva Stranke traje 4 godine.

3) Tijela Predsjedništva Stranke bira i razrješava Predsjedništvo Stranke, većinom glasova od ukupnog broja članova Predsjedništva Stranke (6 od 10).

4) Mandat ostalih organizacija, odbora, Stručnih vijeća i Savjeta Stranke traje sukladno i indentično kao i mandat središnjih tijela Stranke.

5) Izbor članova provodi se javnim glasovanjem, osim ako se odlukom o načinu izbora na pojedinom tijelu Stranke natpolovičnom većinom glasova ne odredi drugačije.

6) Na dužnost je izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova tijela od ukupnog broja članova tijela Stranke.

7) Ako nijedan od kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, izbor se ponavlja s dvojicom kandidata koji su dobili najveći broj glasova, sve dok se ne postigne potrebna većina.

8) Kada se u neko tijelo bira više kandidata izabrani su oni kandidati koji su prema redosljedu od prvog do zadnjeg dobili najveći broj glasova.

9) Članovi svih tijela Stranke, mogu se opozvati istim načinom na koji su i izabrani zbog:

a) nepoštivanja Statuta Stranke,

b) neprovođenja odluka većine svih tijela Stranke,

c) neizvršavanja povjerenih mu/joj dužnosti,

d) povreda pravila i akata Stranke,

e) ostalih razloga sukladno ovom Statutu Stranke i zakona RH.

10) Ukoliko se opozove pojedini član ili dužnosnik Stranke, bira se njegov zamjenik na istu dužnost do kraja isteka mandata, kao vršitelj pojedine dužnosti tijela u Stranci (v.d.).

11) Član svakog tijela Stranke ima pravo podnijeti ostavku na svoju funkciju istom tijelu koje ga je izabralo, s pismenim obrazloženjem i izjavom potpisanom i ovjerenoj kod javnog bilježnika.

Članak 44.

6. Međusobni odnosi tijela Stranke

1) Vertikalno ustrojstvo, informacijski sustav, nadležnosti i odgovornosti dužnosnika, kao i međusobni odnos svih tijela Stranke, regulirat će se posebnim Pravilnikom kojeg donosi Predsjedništvo Stranke.

2) Sva pravila rada (Poslovnike i pravilnike)svih tijela Stranke, osim onih iz nadležnosti Sabora Stranke, donosi Predsjedništvo Stranke, prema prijedlogu odbora za Statut i Poslovnik Stranke.

Članak 45.

V – TERITORIJALNO USTROJSTVO STRANKE

Ustrojstveni oblici Stranke su:

A – Općinske i gradske organizacije Stranke,

B– Regionalne organizacije Stranke.

Članak 46.

POVJERENIK STRANKE

1) Povjerenik Stranke je osoba (član Stranke) koju za osnivanje organizacije Stranke imenuje Predsjedništvo Stranke.

2) Povjerenik Stranke djeluje na području i u sredinama gdje Stranke još nema ustrojene ustrojsvene oblike ili je raspuštena organizacija, a njihovom uspostavom prestaje postojati funkcija povjerenika Stranke.

3) Povjerenik Stranke, odlukom Predsjedništva Stranke mora u roku od 60 dana organizirati izbore za organizaciju za koju je imenovan, a za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu Stranke.

4) Rad, djelovanje i nadležnost Povjerenika Stranke opisuje se:

a) Poslovnikom o radu Predsjedništva Stranke,

b) Pravilnikom o osnivanju organizacija Stranke,

c) Poslovnikom o radu Izbornih Sabora organizacija Stranke,

d) Pravilnikom o radu povjerenika Stranke.

Članak 47.

A – OPĆINSKE I GRADSKE ORGANIZACIJE STRANKE

1) Općinske i gradske organizacije Stranke osnivaju se odlukom Predsjedništva Stranke.

2) Odluka Predsjedništva Stranke o osnivanju općinske organizacije Stranke donijeti će se na osnovu prijedloga najmanje 5 članova Stranke s područja pojedine općine.

3) Odluka Predsjedništva Stranke o osnivanju gradske organizacije Stranke donijeti će se na osnovu prijedloga najmanje 9 članova Stranke s područja pojedinog grada.

4) Financijsko poslovanje općinskih i gradskih organizacija Stranke vrši se na osnovu odluka Predsjedništva Stranke.

Članak 48.

Općinske i gradske organizacije imaju ova tijela:

1. Sabor općinskih i gradskih organizacija Stranke,

2. Predsjedništvo općinskih i gradskih organizacija Stranke,

3. Nadzorni odbor općinskih i gradskih organizacija Stranke.

Članak 49.

1. Sabor općinskih i gradskih organizacija Stranke

1) Sabor općinskih i gradskih organizacija Stranke je najviše tijelo općinske ili gradske organizacije.

2) Sabor općinskih i gradskih organizacija Stranke može biti izborni, izvještajni i izvanredni.

3) Sabor općinskih i gradskih organizacija Stranke se saziva jednom u 4 godine.

4) Sabor općinskih i gradskih organizacija Stranke saziva Predsjedništvo Stranke na prijedlog Povjerenika i članova Stranke (osnivački Sabor) ili na prijedlog Predsjedništva općinskih i gradskih organizacija Stranke (redovni izborni Sabor).

5) Sabor općinskih organizacije Stranke, čine svi članovi Stranke sa područja pojedine općine, koji imaju važeću člansku iskaznicu Stranke.

6) Sabor općinskih organizacija Stranke nije pravovaljan ukoliko na njoj nije nazočno najmanje 5 članova Stranke sa pojedinog područja općine, koji imaju važeću člansku iskaznicu.

7) Sabor gradskih organizacija Stranke, čine svi članovi Stranke sa područja pojedinog grada, koji imaju važeću člansku iskaznicu Stranke.

8) Sabor gradskih organizacija Stranke nije pravovaljan ukoliko na njoj nije nazočno najmanje 9 članova Stranke sa pojedinog područja grada, koji imaju važeću člansku iskaznicu.

9) Sabor općinskih i gradskih organizacija Stranke donosi svoje odluke natpolovičnom većinom svih članova Sabora kvorumom nazočnih na Saboru.

10) Rad, djelovanje i ostala pravila izbornih, izvještajnih i izvanrednih Sabora općinskih i gradskih organizacija Stranke opširnije se opisuje Poslovnikom o radu općinskih i gradskih Sabora Stranke, koje donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 50.

2. Predsjedništvo općinskih i gradskih organizacija Stranke

1) Predsjedništvo općinskih i gradskih organizacije Stranke je najviše tijelo između dva Izborna Sabora općinskih i gradskih organizacija Stranke.

2) Mandat Predsjedništva općinskih i gradskih organizacije traje 4 godine.

3) Predsjedništva općinskih organizacija Stranke se sastoji od 5 članova:

a) Predsjednik/ca općinskih organizacija,

b) Tajnik/ca općinskih organizacija,

c) Potpredsjednik/ca općinskih organizacija,

d) Rizničar/ka općinskih organizacija,

e) Predsjednik/ca Savjeta Mladih općinskih organizacija.

4) Predsjedništva gradskih organizacija Stranke se sastoji od 7 članova:

a) Predsjednik/ca gradskih organizacija,

b) Zamjenik/ca Predsjednika/ca gradskih organizacija,

c) Tajnik/ca gradskih organizacija,

d) Potpredsjednik/ca gradskih organizacija,

e) Rizničar/ka gradskih organizacija,

f) Predsjednik/ca Savjeta Mladih gradskih organizacija,

f) 1 (jedan) član/ca Predsjedništva gradskih organizacija.

5) Predsjedništva općinskih i gradskih organizacija Stranke po potrebi imenuju glasnogovornike/ce i pomoćne tajnike/ce, koji na sjednicama predsjedništva organizacija sudjeluju s informativnom i savjetodavnom ulogom i nemaju prava odlučivanja.

6) Odlukom Predsjedništva općinskih i gradskih organizacija Stranke, općinsku i gradsku organizaciju predstavlja u javnosti, član Predsjedništva općinskih i gradskih organizacija Stranke izabran za predstavljanje i zastupanje organizacije.

7) Odlukom Predsjedništva općinskih i gradskih organizacija Stranke, potpisnici odluka i drugih akata općinskih i gradskih organizacija Stranke su 2 člana Predsjedništva općinske i gradske organizacije koje izabere Predsjedništvo općinskih i gradskih organizacija Stranke.

8) Rad, djelovanje i ostala pravila rada Predsjedništava općinskih i gradskih organizacija Stranke opširnije se opisuje Poslovnikom o radu općinskih i gradskih Predsjedništava Stranke, koje donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 51.

Predsjedništva općinskih i gradskih organizacija Stranke:

1) Raspravljaju o političkim problemima i odlučuju o političkim pitanjima u okviru djelokruga svojih općina ili gradova,

2) Zadužena su i odgovorna za provođenje odluka Predsjedništva Stranke na području svojih općina ili gradova,

3) Imenuju stalna ili povremena povjerenstva za određena pitanja s područja svojih općina ili gradova,

4) Predlažu Predsjedništvu Stranke kandidate za državne izbore iz svoje sredine,

5) Uz suglasnost Predsjedništva Stranke, određuju kandidate na listama za lokalne izbore, za svoje općine ili gradove,

6) Predlažu kandidate iz svojih općina ili gradova za liste za lokalne izbore,

7) U suradnji sa Savjetom promatrača Stranke, organiziraju i određuju promatrače za izbore: predsjedničke, parlamentarne, europarlamentarne, i lokalne,

8) Nakon provedenih izbora, analiziraju izborne rezultate i predlažu regionalnoj organizaciji i Predsjedništvu Stranke mjere za unaprjeđenje rada Stranke i poboljšanje rezultata,

9) Predlažu Predsjedništvu Stranke isključenje iz Stranke pojedinih članova Stranke iz svoje organizacije koji krše odredbe Statuta Stranke, programa Stranke, ili se ponašaju protivno odlukama većine tijela Stranke,

10) Odlučuju i o drugim pitanjima iz svojeg djelokruga, sukladno Poslovniku o radu predsjedništava općinskih i gradskih organizacija Stranke, kojeg donosi Predsjedništvo Stranke.

11) Rad, djelovanje i ostala pravila rada Predsjedništava općinskih i gradskih organizacija Stranke opširnije se opisuje Poslovnikom o radu općinskih i gradskih Predsjedništva Stranke, koje donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 52.

3. Nadzorni odbori općinskih i gradskih organizacija Stranke

1) Nadzorne odbore općinskih i gradskih organizacija Stranke izabire Sabor općinskih i gradskih organizacija Stranke.

2) Nadzorni odbori prate i nadziru rad i financijsko poslovanje predsjedništva općinskih i gradskih organizacija i njegovih članova, te o tome podnose Izvješća izvještajnim i izbornim Saborima općinskih i gradskih organizacija Stranke.

3) U nadzorne odbore se biraju 3 člana, koji na svojim konstituirajućim sjednicama između sebe biraju predsjednika, a donose odluke većinom glasova (2 od 3).

4) Rad, djelovanje i ostala pravila rada Nadzornih odbora općinskih i gradskih organizacija Stranke opširnije se opisuje Poslovnikom o radu općinskih i gradskih Nadzornih odbora Stranke, koje donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 53.

B – REGIONALNE ORGANIZACIJE STRANKE

1) Regionalne organizacije Stranke organiziraju se prema teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske

na 5 (pet) regija.

a) Južna Hrvatska

Regionalno sjedište regije Južna Hrvatska je u Splitu.

b) Sjeverna Hrvatska

Regionalno sjedište regije Sjeverna Hrvatska je u Varaždinu.

c) Središnja Hrvatska

Regionalno sjedište regije Središnja Hrvatska je u Zagrebu.

d) Zapadna Hrvatska

Regionalno sjedište regije Zapadna Hrvatska je u Rijeci.

e) Istočna Hrvatska

Regionalno sjedište regije Istočna Hrvatska je u Vukovaru.

2) Sve općinske i gradske organizacije na području iste regije formiraju Regionalne organizacije.

Članak 54.

1) Regionalne organizacije Stranke osniva Predsjedništvo Stranke, na prijedlog najmanje 7 predsjedništava općinskih i gradskih organizacija Stranke sa područja navedene regije.

2) Predsjedništva općinskih i gradskih organizacija Stranke prijedlog za osnivanje regionalne organizacije Stranke šalju pismenim putem Predsjedništvu Stranke, u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o prijedlogu odluke Predsjedništva općinske i gradske organizacije Stranke za osnivanje regionalne organizacije Stranke.

3) Predsjedništvo Stranke mora donijeti odluku o osnivanju regionalne organizacije Stranke na slijedećoj sjednici Predsjedništva Stranke od dana primitka odluke općinskih i gradskih predsjedništava organizacija Stranke o prijedlogu odluke Predsjedništava općinskih i gradskih organizacija Stranke za osnivanje regionalne organizacije Stranke, a najkasnije u roku od 60 dana.

4) U odluci Predsjedništva Stranke o osnivanju regionalne organizacije Stranke mora biti navedeno:

a) osoba zadužena za osnivanje regionalne organizacije,

b) vremenski period za osnivanje regionalne organizacije,

c) Poslovnik o radu Sabora regionalne organizacije Stranke,

d) konačna lista izaslanika na Saboru regionalne organizacije Stranke.

Članak 55.

Tijela Regionalne organizacije Stranke su:

1. Sabor Regionalne organizacije,

2. Predsjedništvo regionalne organizacije,

3. Nadzorni odbor regionalne organizacije.

Članak 56.

1. Sabor Regionalne organizacije Stranke

1) Sabor Regionalne organizacije Stranke je najviše tijelo regionalne organizacije Stranke.

2) Sabor Regionalne organizacije Stranke može biti: Izborni, izvještajni i izvanredni.

3) Sabor Regionalne organizacije Stranke se saziva jednom u 4 godine.

4) Sabor Regionalne organizacije Stranke čine izaslanici koje delegiraju općinske i gradske organizacije Stranke, sukladno broju članova općinskih i gradskih organizacija Stranke iz navedene regije, kojima je važeća članska iskaznica, tj. 1 izaslanik na 20 članova Stranke.

5) Predsjedništvo Stranke provjerava broj izaslanika iz svake općinske i gradske organizacije Stranke i uspoređuje ga sa registrom članstva Stranke, potvrđuje konačnu listu izaslanika za Sabor regionalne organizacije, te akreditacije za punopravnu nazočnost Saboru Regionalne organizacije Stranke šalje osobno na poštansku adresu izaslanika.

6) Predsjedavajući Sabora Regionalne organizacije Stranke je osoba izabrana od Predsjedništva Stranke.

Članak 57.

Sabor Regionalne organizacije Stranke:

1) Donosi odluku o prihvaćanju Poslovnika o radu Sabora Regionalne organizacije Stranke,

2) Bira i razrješuje članove predsjedništva Regionalne organizacije Stranke,

3) Bira i razrješuje članove Nadzornog odbora regionalne organizacije Stranke,

4) Raspravlja o političkim problemima unutar svoje Regije,

5) Odlučuje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga rada,

6) Provodi politiku i odluke tijela Stranke na području svoje regije,

7) Imenuje stalna ili povremena povjerenstva za proučavanje pojedinih pitanja iz svojega djelokruga rada,

8) Rad, djelovanje, kao i ostala pravila rada Sabora Regionalne organizacije Stranke opširnije se uređuje Poslovnikom o radu Sabora Regionalne organizacije Stranke, kojeg donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 58.

2. Predsjedništvo regionalne organizacije

1) Predsjedništvo regionalne organizacije Stranke se bira na Saboru Regionalne organizacije Stranke na mandat od 4 (četiri) godine.

2) Predsjedništvo Regionalne organizacije Stranke se sastoji od:

a) 3 člana Regionalne organizacije Stranke birana na Saboru regionalne organizacije Stranke,

b) po 1 predstavnik općinskih i gradskih organizacija Stranke sa područja navedene regije,

c) po 1 predstavnik stručnih vijeća regionalnih organizacija Stranke,

d) po 1 predstavnik Savjeta regionalnih organizacija Stranke

Članak 59.

Predsjedništvo Regionalne organizacije Stranke:

1) Bira i razrješuje tijela predsjedništva Regionalne organizacije Stranke,

2) Donosi odluku o Poslovniku o radu predsjedništva Regionalne organizacije Stranke,

3) Predlaže kandidate Predsjedništvu Stranke iz svojih redova za izbore za predsjednika Republike Hrvatske, za parlamentarne izbore i za izbore za EU parlament,

4) Uz suglasnost Predsjedništva Stranke, određuje kandidate na lokalnim izborima,

5) Vrši analize izbornih rezultata na području svoje regije,

6) Predlaže Predsjedništvu Stranke mjere za unaprjeđenje rada Stranke i poboljšanje rezultata za svoje područje.

7) Rad, djelovanje, kao i ostala pravila rada predsjedništva regionalne organizacije Stranke opširnije se uređuje Poslovnikom o radu predsjedništva regionalne organizacije Stranke, kojeg donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 60.

Tijela Predsjedništva Regionalne organizacije Stranke su:

1) Predsjednik/ca Regionalne organizacije Stranke,

2) Zamjenik/ca predsjednika/ce Regionalne organizacije Stranke,

3) 3 potpredsjednika/ce Regionalne organizacije Stranke,

4) Tajnik/ca Regionalne organizacije Stranke

5) Predsjednik/ca Savjeta Mladih Regionalne organizacije,

6) Rizničar/ka Regionalne organizacije Stranke.

Članak 61.

3. Nadzorni odbor regionalne organizacije Stranke

1) Nadzorni odbor regionalne organizacije Stranke se bira na Saboru Regionalne organizacije.

2) Nadzorni odbor regionalne organizacije Stranke ima 3 člana.

3) Na prvoj konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora regionalne organizacije Stranke, članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika nadzornog odbora regionalne organizacije Stranke, većinom glasova od svih članova (2 od 3).

4) Nadzorni odbor prati financijsko poslovanje regionalne organizacije i izvještava Sabor regionalne organizacije Stranke i Predsjedništvo Stranke o njenom radu.

5) Rad, djelovanje i ostala pravila Nadzornog odbora regionalne organizacije Stranke donosi se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora regionalne organizacije Stranke, kojega donosi i usvaja Sabor regionalne organizacije Stranke.

Članak 62.

VI – UPRAVNO-TEHNIČKO I FINANCIJSKO POSLOVANJE STRANKE

1) Stranka ima vlastiti žiroračun i posluje po zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izbornoj promidžbi.

2) Stranka ostvaruje prihode iz članarina, donacija, dobrovoljnih priloga, zarade s priredbi, državnog proračuna i drugih izvora, sukladno zakonu.

3) Sabor Stranke, Predsjedništvo Stranke i Regionalne organizacije Stranke mogu u skladu sa zakonom osnivati samostalne gospodarske subjekte ili udruženja s drugim subjektima poradi priskrbljivanja financijskih sredstava za potrebe organizacija Stranke.

4) Stranka odgovara za svoje obveze svojom cjelokupnom imovinom.

5) Dužnosnici Stranke, koji su ovlašteni od Predsjedništva Stranke raspolagati imovinom i financijama Stranke, dužni su izborom na dužnost dostaviti Predsjedništvu Stranke osobnu (bjanko) zadužnicu i dokument ovjeren kod javnog bilježnika o namirenju sredstava, kojima jamče za racionalno raspolaganje sredstvima Stranke.

6) Prije svake transakcije ili troška s računa Stranke, dužnosnici Stranke moraju upoznati i dobiti odobrenje od člana Predsjedništva Stranke zaduženog za financije Stranke.

7) Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Stranke se za svaki mjesec podnosi Predsjedništvu Stranke na provjeru, razmatranje i daljnje odlučivanje sa svim ulazno-izlaznim prihodima i rashodima; kao i izvode sa računa najkasnije do 15. u idućem mjesecu.

8) Sva pravila financijskog poslovanja Stranke, kao i njezinih organizacija uređuje se Pravilnikom o financijskom poslovanju Stranke.

Članak 63.

VII – ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO FINANCIJSKI POSLOVI STRANKE

1) Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova zaduženo je Glavno tajništvo Stranke.

2) U Glavno tajništvo Stranke se zapošljava potreban broj stručnih osoba za obavljanje odgovarajućih poslova i zadataka, ovisno o potrebama i mogućnostima; a voditelj tajništva je Glavni tajnik Stranke.

3) Odluku o prijemu u radni odnos Glavnog tajništva Stranke, donosi Predsjedništvo Stranke, na prijedlog Glavnog tajnika Stranke.

4) Rad i djelovanje Glavnog tajništva Stranke se donosi i opisuje Pravilnikom o radu Glavnog tajništva Stranke, kojega donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 64.

VIII – SOCIJALNO-HUMANITARNA DJELATNOST STRANKE

1) Stranka se u sklopu svog djelovanja bavi raznim socijalno-humanitarnim aktivnostima.

2) Aktivnost socijalno-humanitarnog djelovanja Stranke se regulira posebnim Pravilnikom kojeg donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 65.

IX – POČASNA ODLIČJA I POČASNI NASLOVI STRANKE

1) Stranka dodjeljuje počasna odličja i počasne naslove Stranke onim članovima Stranke i ostalim pojedincima i organizacijama, koji su svojim radom znatno pridonijeli ugledu, napretku i rezultatima Stranke, razvoju gospodarstva Republike Hrvatske i sveopćeg napretka Republike Hrvatske.

2) Počasna odličja Stranke su:

a) Hrvatski pleter – medalja Gospodarske stranke,

b) Grb Gospodarske stranke,

c) Povelja Gospodarske stranke,

3) Počasni naslovi Stranke su:

a) Počasni Predsjednik Stranke,

b) Počasni član Stranke.

4) Odličja i počasne naslove Stranke se mogu dodijeliti i drugim osobama iz Republike Hrvatske ili inozemstva, koji nisu članovi Stranke.

5) Odluku o dodjeli počasnog odličja i počasnih naslova Stranke, osim dodjele naslova Počasni član Stranke, donosi Sabor Stranke natpolovičnom većinom glasova od (kvorumom) nazočnih članova na Saboru Stranke, javnim glasovanjem, na prijedlog Predsjedništva Stranke.

6) Odluku o dodjeli počasnog naslova Počasni član Stranke, kao i odluku o dodjeli Zahvalnice Gospodarske stranke, donosi Predsjedništvo Stranke.

Članak 66.

X – ZAKLADE STRANKE

1) Stranka odlukom Sabora Stranke osniva Zaklade Stranke.

2) Namjena Zaklada Stranke, njihov rad, kao i ostala pravila Zaklada Stranke utvrđuje se i opširnije opisuje aktom o osnivanju Zaklada Stranke i Pravilnikom o radu Zaklada Stranke, koje donosi Sabor Stranke.

Članak 67.

XI – PRESTANAK RADA STRANKE

1) Stranka prestaje djelovati odlukom Sabora Stranke za koju je glasovalo najmanje 90 % članova Sabora Stranke, utvrđenih konačnom listom izaslanika na Saboru Stranke, sukladno članaka 18., 19. i 20. ovog Statuta i u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

2) Odlukom o prestanku djelovanja Stranke bit će određeno kome će pripasti imovina Stranke, a ako o tome ne bude odlučeno, onda sva imovina Stranke pripada Udruzi Tjelesnih invalida Republike Hrvatske.

Članak 68.

XII – ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

1) Sva tijela i organizacije u sastavu Stranke mogu donositi svoje Poslovnike, Pravilnike i druge akte tijela i organizacija Stranke kojima uređuju svoje djelovanje, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

2) Do prihvaćanja Poslovnika sva tijela Stranke djeluju i rade primjenom općih demokratskih načela, postupanja u skladu sa svojim ovlaštenjem nadređenih tijela Stranke i odredbama ovog Statuta.

Članak 69.

1) Izmjene i dopune Statuta Stranke obavljaju se na način i po postupku njegovog donošenja.

2) Prijedlog za promjene Statuta Stranke Saboru Stranke mogu predložiti:

a) odbor za Statut i Poslovnik Stranke,

b) Predsjedništvo Stranke,

c) 4 (četiri) Regionalne organizacije Stranke,

d) 70 % izaslanika/članova Sabora nazočnih na Saboru Stranke (svojim pismenim dokumentima, potpisanim i ovjerenim kod javnog bilježnika).

3) Sabor Stranke donosi Statut Stranke, izmjene i dopune Statuta Stranke, natpolovičnom većinom glasova izaslanika Sabora Stranke, od ukupnog broja izaslanika Sabora Stranke nazočnih na Saboru Stranke.

4) Sabor Stranke imenuje i odbor za Statut i poslovnik kao ekspertno tijelo koje je ovlašteno čuvati ovjereni original Statuta Stranke.

5) Odbor za Statut i poslovnik Stranke je ovlašten od Sabora Stranke za tumačenje odredaba Statuta Stranke.

6) Predsjednik Stranke je ovlašteni potpisnik Statuta Stranke.

Članak 70.

Prijedlog za promjene Statuta Stranke, sukladno članku 69. stavak 2 ovog Statuta, dostavlja se Saboru Stranke, najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice Sabora Stranke, na kojoj će se odlučivati o utvrđivanju konačnog teksta prijedloga Statuta Stranke, njegovo usvajanje i donošenje.

Članak 71.

Autentično tumačenje ovog Statuta donosi odbor za Statut i Poslovnik Stranke, ovlašten od Sabora Stranke za nadzor Statutarnog donošenja i provođenja odluka svih tijela Stranke.

Članak 72.

Primjena ovog Statuta stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu, 7. rujna 2014.

 

    Predsjednik Stranke
Stjepan Gnječ, v. r.

Statut objavljen u Narodnom novinama 17. studenog 2014. broj 134/2014.

Statut Stranke iz 2006. NN broj, 49/2006. od 03. svibnja 2006. prestaje važiti